Προστάται Ἅγιοι τοῦ Ναοῦ

Ἅγιος Φανούριος

ΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος δ ́. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς ἄστρον ἀνέτειλας, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, καὶ πάντας κατηύγασας, φανερωθεὶς θαυμαστῶς, Φανούριε ἔνδοξε· ὅθεν τοῖς εὐφημοῦσι, τὴν σὴν ἄθλησιν Μάρτυς, νέμεις τῶν σῶν θαυμάτων, τὴν σωτήριον χάριν, πρεσβεύων τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἅγιος Γεράσιμος

ἈΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος α΄. Αυτόμελον

Των Ορθοδόξων προστάτην και εν σώματι άγγελον, και θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ημίν, επαινέσωμεν πιστοὶ θείον Γεράσιμον * ότι αξίως παρὰ Θεοῦ απείληφεν, ιαμάτων την αέναον χάριν * ρώννυσι τους νοσούντας, δαιμονώντας ιάται * διο και τοις τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα.